ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางนิภา ดีหร่อง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5(หัวหน้าสายชั้น)

นางสาวพิชญาภา เกษรบัว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 (IEP)

นางกฤษณา อินทร์ลับ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 (SM)

นางเพ็ญศรี รอดสิน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3


ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4


ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวชฎาภรณ์ พึ่งกัน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6