ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางนิภา ดีหร่อง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5(หัวหน้าสายชั้น)

นางบุษบา ภู่อรุณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 (IEP)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 (SM)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางฉวีวรรณ เรือนใจมั่น
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางอัปสร เกตุทิม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางธิดา ดวงสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6