ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอรัญญา สัพทเสวี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/6(IEP,หัวหน้าสายชั้น)


ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉม
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางจีราณัฐ บวบดี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจิราภรณ์ อินทุวนิช
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางมณฑา ขันธศรี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 1/7 (ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7