ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจินตนา ศิริดำรงค์กุล
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิตยา ทองธรรม
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววารุณี พุ่มไม้
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 2/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางจุฑารัตน์ เกตุจำนงค์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเครือวัลย์ มะโต
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 2/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางศศิวิมล จันทร์เจาะ
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 2/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววรรณนิศา สินสนิท
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 2/7(ภาษาไทย,หัวหน้าสายชั้น)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7