ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/5 (SM, หัวหน้าสายชั้น)

นางสาวอังคณา ม่วงมา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพันธ์เพ็ญ ชูชิต
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนารี ธูปานันท์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางวราภรณ์ ออมสิน
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/6 (IEP)

นางเกศรินทร์ ขาวดี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/7