ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพัชนี พุ่มมาก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอังคณา ม่วงมา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางขันทิพย์ สมหญวงศ์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/3 ( EBE, หัวหน้าสายชั้น)

นางนารี ธูปานันท์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอรุณี พวงขจร
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางวราภรณ์ ออมสิน
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/6 (IEP)

นางเกศรินทร์ ขาวดี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 3/7