ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเกษณี วัชรนันทวิศาล
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/4 (หัวหน้าสายชั้น)

นางจินตนา สุหงษา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนุกูล พิพิธทอง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางฐานิตา อยู่อ้น
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสุนันทา เรืองเดช
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางกาญจนี เรืองโต
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7