ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกาญจนี เรืองโต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (หัวหน้าสายชั้น)

นางจินตนา สุหงษา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนุกูล พิพิธทอง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางเกษณี วัชรนันทวิศาล
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การ
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสุนันทา เรืองเดช
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางฐานิตา อยู่อ้น
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 5/7 (ห้องภาษาไทย)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7