ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/1 (หัวหน้าสายชั้น)

นางวันเพ็ญ ดวงแก้ว
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนันทพร โพธฺิ์นอก
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายทนงศักดิ์ แซ่โค้ว
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางมัลลิกา วรรณชรา
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5


ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6


ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7