ครูอัตราจ้างไทย

นายอภิชาติ ราชกิจมา
พลศึกษา

นางสาวนริศรา สุขใส
พลศึกษา

นายอภิชาติ แพงโตนด
พลศึกษา

นายณัฐนันท์ จรวุฒิพันธ์
พลศึกษา(ว่ายน้ำ)

นายสุทธิพงษ์ รอดสิน
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวชนิภรณ์ ศิริพันธุ์
สังคมศึกษา/คอมพิวเตอร์

นางสาวสุธารัตน์ อินเนียม
ยิมนาสติก

นางสาวสุปราณี ขาวป้อม
ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา ใจมูล
ปฐมวัย

นายสิทธิศักดิ์ คำสุข
พลศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนาค
วิทยาศาสตร์

นางสาวนาริน รุ่งสว่าง
สังคมศึกษา

นางสาวนันทกา บุญเหมือน
ครูพิเศษ

นายวิสุทธิ ทิมอ้อย
ภาษาอังกฤษ

นายนิติพล เรืองฤทธิ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวพิชญภัค ทับนาก

นางสาวกนิษฐา บัวอิ่มพันธ์
อนุบาล

นางสาวบุษรังสี สิงห์ประเสริฐ
ปฐมวัย

นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม
วิทยาศาสตร์

นางสาวศจี คงนา
ปฐมวัย

นางสาวรัตนาวดี งามภักดิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวจราภรณ์ ทองโตนด
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชนาถ อู่ตุ้ม

นางสาวกมลชนก โพธิ์จันทร์

นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโต

นางสาววิภาพร เกิดช่าง