ครูอัตราจ้างไทย

นายอภิชาติ ราชกิจมา
พลศึกษา

นางสาวนริศรา สุขใส
พลศึกษา

นายอภิชาติ แพงโตนด
พลศึกษา

นายณัฐนันท์ จรวุฒิพันธ์
พลศึกษา(ว่ายน้ำ)

นายสุทธิพงษ์ รอดสิน
ครูและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
หัวหน้าครูอัตราจ้างไทย

นางสาวชนิภรณ์ ศิริพันธุ์
สังคมศึกษา/คอมพิวเตอร์

นางสาวสุธารัตน์ อินเนียม
ยิมนาสติก

นางสาวสุปราณี ขาวป้อม
ปฐมวัย

นางสุฑารัตน์ แก้ววิเชียร
ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา ใจมูล
ปฐมวัย

นายสิทธิศักดิ์ คำสุข
พลศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนาค
วิทยาศาสตร์

นางสาวนาริน รุ่งสว่าง
สังคมศึกษา

นางสาวรัชนี ฤทธิ์ปัญญากุล
สังคมศึกษา

นางสาวนันทกา บุญเหมือน
ครูพิเศษ

นางสาววารี ชูทอง
สังคมศึกษา

นายวิสุทธิ ทิมอ้อย
ภาษาอังกฤษ

นายนิติพล เรืองฤทธิ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวพิชญภัค ทับนาก

นางสาวกนิษฐา บัวอิ่มพันธ์
อนุบาล