ครูพิเศษ

นางนันทภัค อินทร์ทิม
ครูพิเศษ(ดนตรี-นาฏศิลป์)

นางวนิดา อิงคะพิเนต
ครูพิเศษ(ภาษาอังกฤษ)

นางสุดาวดี นวนบ้านด่าน
ครูพิเศษ(ภาษาไทย)

นายวิชัย ออมสิน
ครูพิเศษ(ทัศนศิลป์)

นางเกศรา หงสนันทน์

นางสาวศิริลักษณ์ ไกรกิจราษฏร์

นางสาวทิพวรรณ ใจกลม

นางวิภาจรี เอี่ยมนุ้ย

นางสาวกมลวรรณ จิตท้วม

นางสุรีรัตน์ เที่ยงดี
คอมพิวเตอร์