ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางบุษบา ภู่อรุณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 (IEP)

นางอัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2(ห้องเรียนSM)

นางฉวีวรรณ เรือนใจมั่น
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางพันธ์เพ็ญ ชูชิต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางนิภา ดีหร่อง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

นางธิดา ดวงสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6